Trần Nguyên Chí

Tiến sĩ

Tiến sĩ Trần Nguyên Chí là giám đốc trại Nông sản bền vững Sinh Lộc, nghiên cứu và thực hành nông nghiệp công nghệ cao qua nhiều năm.

Socials

Leave a Reply

Your email address will not be published.